• Prior in tempore, potior in iure

  Jednou z najväčšich výhod, ktoré rozhodcovské konanie prináša, je krátka doba trvania konania, a to od podania žaloby (návrhu), až po dosiahnutie právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodcovského rozsudku.

 • Prior in tempore, potior in iure

  Konanie pred našim súdom, s prihliadnutím na dodoržiavanie procesných lehôt, sa odhaduje v týždňoch až najviac v niekoľných mesiacoch, kým dĺžka trvania konania na všeobecnom súde predstavuje niekoľkonásobok dĺžky tejto doby.

Rozhodcovské konanie bolo známe už v starovekom Ríme, získalo si popularitu najmä v druhej polovici minulého storočia. Zmeny, ktoré nastali po druhej svetovej vojne, predstavujú procesy, ktoré posúvajú tento inštitút stále bližšie k verejnosti a k subjektom, ktoré ho reálne môžu využívať.

Čoraz viac podnikateľských subjektov uzaviera zmluvy s rozhodcovskými doložkami, aby ich prípadné spory vyriešili rozhodcovské súdy. Účastníci takto zveria svoj prípadný spor z tejto zmluvy do rúk súdu, na ktorého príslušnosti sa dohodli pri uzavieraní zmluvy (použitím rozhodcovskej doložky v ustanovení zmluvy), v okamihu vzniku sporu, alebo už počas prebiehajúceho sporu.

Prior in tempore, potior in iure

Jednou z najväčšich výhod, ktoré rozhodcovské konanie prináša, je krátka doba trvania konania, a to od podania žaloby (návrhu), až po dosiahnutie právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodcovského rozsudku. Konanie pre našim súdom, s prihliadnutím na dodoržiavanie procesných lehôt, sa odhaduje v týždňoch až najviac v niekoľných mesiacoch, kým dĺžka trvania konania na všeobecnom súde predstavuje niekoľkonásobok dĺžky tejto doby.

Skrátenie času na vynesenie rozsudku pre stranu znamená nielen úsporu nákladov súvisiach s konaním, ale často aj predídenie situácii, keď žalobca síce získa exekučný titul, avšak žalovaný subjekt sa počas trvania stal insolventným (spoločnosť nemá majetok, bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, etc.).

Výhody rozhodcovského konania

 • Rozhodnutie má účinky právoplatného a vykonateľného súdneho rozhodnutia.
 • Rozhodnutie je exekučným titulom.
 • Konanie je jednoinštančné, rozhodnutie je konečné a jeho doručením účastníkovi nadobúda právoplatnosť.
 • Neverejnosť konania v záujme ochrany obchodného tajomstva, know-how, a iných skutočností, ktoré strany nemajú v záujme uviesť na verejnom pojednávaní všeobecného súdu.
 • Neformálnosť konania, bez potreby zastúpenia advokátom.
 • Možnosť voľby miesta konania v prípade vedenia konania v ústnej forme.
 • Možnosť voľby jazyka konania.
 • Nie je potreba uskutočnenia súdneho prekladu v prípadoch posudzovania zmlúv uzavretých v cudzom jazyku.
 • Rozhodcovský súd môže spor rozhodnúť aj podľa zásad spravodlivosti- ex aequo et bono, a to vtedy, ak ho účastníci rozhodcovského konania na to výslovne oprávnili.
 • Rozhodnutie je vykonateľné aj v zahraničí, v súlade s Dohovorom o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí.